bex schwartz
Creative Director of Awesomeness (on-air/digital/social)
                                  (creative director & writer / director)
                                                          
http://twitter.com/starbex

Music Videos

The Long Winters, "Fire Island, AK"


Mike Doughty, "Fort Hood"

Viral Stuff

The Spectral Tarsier sings Jay-Z
 


Snurfle SnurfBieber Boober Doobie Bieber


Batman Pug